PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów i z załącznika do zezwoleń na realizację regularnych przewozów na poszczególnych liniach.

2. Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie autobusowym osób wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd albo udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego przed rozpoczęciem przewozu.

3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.

4. Zajęcie przez pasażera miejsca w autobusie bez ważnego biletu, nie jest zawarciem umowy przewozu – umowa nabiera mocy wiążącej, jeżeli podróżny spełni lub zobowiąże się do spełnienia warunku uiszczenia należności przewozowej, powiększonej o opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu.

§ 2

Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób ( na zasadzie tzw. „najmu autobusu”), przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazyjnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp.

§ 3

1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez Przewoźnika taryfa oraz właściwe ustawy i rozporządzenia.

§ 4

Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:

I. Zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,

II. Klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,

III. Ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,

IV. W innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach.

§ 5

1. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.

2.Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB

§ 6

1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.

2. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie miesięcznym imiennym– także tożsamość jego posiadacza.

3. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.

4. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przejazdu.

5. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych (dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się.

§ 7

1. Podróżny zobowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu u kierowcy autobusu.

2. Sprzedaży i przedsprzedaży biletów dokonuje się według kolejności zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby ( posłowie i senatorowie), uprawnione na mocy odrębnych przepisów mogą nabyć bilet poza kolejnością.

3. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.

§ 8

1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:

I przejazdu w zakresie, na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie,

II przewiezienia ze sobą bezpłatnie:

a / jednego dziecka w wieku podanym w taryfie, jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca,

b / rzeczy zaliczone do bagażu ręcznego,

2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

§ 9

1. Miejsce zatrzymania się autobusu na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.

2. Nazwy przystanków autobusowych, ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.

3. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie się autobusów na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy, kiedy pasażer sygnalizuje chęć wysiadania lub oczekuje na tym przystanku.

4. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusów tylko na przystankach autobusowych.

6. Żądanie zatrzymania autobusu między przystankami (ust.5) uwzględnia się w miarę możliwości eksploatacyjnych, zwłaszcza, gdy podróżny zamierzający wsiąść do autobusu lub wysiąść z niego zalicza się do osób wymagających specjalnej opieki, a żądanie jest uzasadnione znaczniejszą odległością od najbliższego przystanku.

§ 10

1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłoszonych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.

2. Przy zajmowaniu przez podróżnych miejsc w autobusie Przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie (według kolejności wsiadania) posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych.

3. W czasie jazdy podróżny winien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu.

4. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę.

§ 11

Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z autobusu osoby:

I odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,

II nieprzestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkujące się wskazówkom personelu przewoźnika,

III nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie publiczne,

IV znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia,

V mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu,

§ 12

1. Podróżny, u którego organ kontrolny Przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd, a także podróżny niemogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulg., jak również w przypadku stwierdzenia, że podróżny zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie, opóźnienie, albo zmianę trasy przejazdu autobusu obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, której wysokość określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury podaje taryfa.

2. Należność przewozową za drogę, którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej, nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić, należność tę oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus.

3. Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia protokołu. W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu.

4. Należność nieuiszczona w terminie podanym w ust. 3 podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z kosztami dodatkowego postępowania na zasadach odrębnych określonych w odrębnych przepisach.

5. Ujawnione u podróżnych bilety sfałszowane i podrobione zatrzymuje się i przekazuje z odpowiednim doniesieniem organom policji. Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

§ 13

1. Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.

2. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące

bagaż ręczny, które:

a) nie utrudniają przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo

b) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach

c) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

3. Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za pasażera. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.

4. Dopuszcza się przewóz w autobusie, bez opłaty, małych zwierząt pokojowych, jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.

5. W autobusie nie wolno przewozić:

a) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży;

b) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych.

c) żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych w ust. 4 i 5

6. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za rzeczy pozostawione w autobusie.

§ 14

1. Niniejszy regulamin zatwierdzono i obowiązuje od dnia 25.02.2008.

2. Zmiany do Regulaminu można wprowadzić w każdym czasie.

Firma ALEX- PRZEWOZY PASAŻERSKIE otrzymała Subwencję Finansową w ramach Tarczy Finansowej 2.0 a podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju ( PFR )

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress